Pavel      Fiat Spider 1981     pavel.sir@volny.cz

                                                                Zdeněk     Praga Baby 1937

                                                                                Triumph Spitfire Mk IV  1971     zvdc@seznam.cz